Actueel nieuws

Erkenning
Haarlem, 31 mei 2002
In antwoord op vragen betreffende de verschijningen van de Vrouwe van alle Volkeren.
Als Bisschop van Haarlem is mij gevraagd mij uit te spreken over de authenticiteit van de verschijningen van Maria als Vrouwe van alle Volkeren te Amsterdam in de jaren 1945 – 1959. Vele gelovigen en bisschoppen hebben gewezen op de dringendheid om hierin helderheid te verschaffen. Ook ik ben mij ervan bewust dat de ontwikkeling van de devotie gedurende meer dan vijftig jaar hierom vraagt.
Zoals bekend hebben mijn voorganger, Mgr. H. Bomers, en ikzelf in 1996 de publieke verering vrijgegeven. T.a.v. het bovennatuurlijk karakter van de verschijningen en de inhoud van de boodschappen spraken wij geen oordeel uit, maar verklaarden dat “het eenieder vrij staat zich hierover naar eigen geweten een oordeel te vormen”. Vanuit een positieve grondhouding m.b.t. de authenticiteit kozen wij ervoor om de verdere ontwikkelingen af te wachten en de geest verder te beproeven (vgl. 1 Tess. 5:19-21).
Inmiddels zijn weer zes jaar verstreken. Ik constateer dat de devotie een plaats verworven heeft in het geloofsleven van miljoenen mensen overal ter wereld en gesteund wordt door vele bisschoppen. Ook worden mij ervaringen gemeld van bekering en verzoening, alsook van genezing en bijzondere bescherming. In volle erkenning van de verantwoordelijkheid van de H. Stoel heeft primair de lokale bisschop de taak zich in geweten uit te spreken over de authenticiteit van private openbaringen die in zijn diocees plaatsvinden of plaatsgevonden hebben.
Daartoe heb ik nogmaals advies gevraagd aan enkele theologen en psychologen m.b.t. eerdere onderzoeksresultaten en de daarin opgeworpen vragen en objecties. Deze adviezen geven aan dat daarin geen fundamentele theologische of psychologische impedimenten voor de vaststelling van bovennatuurlijke authenticiteit vervat zijn. Ook heb ik t.a.v. de vruchten en verdere ontwikkeling het oordeel gevraagd van een aantal collega-bisschoppen, die in hun diocees een sterke verering kennen van Maria als Moeder en Vrouwe van alle Volkeren. Als ik al deze adviezen, getuigenissen en ontwikkelingen overzie en dit alles in gebed en theologische reflectie overweeg, dan brengt dat mij tot de vaststelling dat in de verschijningen van Amsterdam een bovennatuurlijke oorsprong gegeven is.
Uiteraard blijft de invloed van de menselijke factor bestaan. Ook authentieke beelden en visioenen gaan -in de woorden van Jozef kardinaal Ratzinger, Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer- altijd “door het filter van onze zinnen die een vertaalwerk uitvoeren …” en “… worden beïnvloed door de mogelijkheden en beperkingen van het ontvangend subject.” (Cardinal Ratzinger, Theological Commentary In Preparation for the Release of the Third Part of the Secret of Fatima, L’ Osservatore Romano, June 28, 2000).
mgr. PuntAnders dan de Heilige Schrift is de private openbaring dan ook nooit bindend voor het geweten van de gelovige. Het is te zien als een hulpmiddel om de tekenen van de tijd te verstaan en het evangelie in z’n actualiteit voller te beleven (vgl. Lc. 12:56; Katechismus van de Katholieke Kerk, nr. 67). En de tekenen van onze tijd zijn dramatisch. De devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren kan ons, naar mijn oprechte overtuiging, helpen de juiste weg in de dramatiek van onze tijd te vinden, de weg naar een nieuwe bijzondere komst van de Heilige Geest, Die alleen de grote wonden van onze tijd kan helen.
Om de verdere ontwikkeling van de devotie te volgen en tot een verdiept inzicht in de betekenis te komen, heb ik een begeleidingscommissie benoemd. Haar taak zal het zijn om alle initiatieven, ervaringen en getuigenissen te documenteren, ze te beoordelen, en een correcte kerkelijke en theologische voortgang van de devotie te bevorderen.
Ik hoop hiermee voldoende informatie en duidelijkheid te hebben gegeven
Mgr. Punt. Bisschop van Haarlem


Bovennatuurlijke oorsprong

paus_punt

De bovennatuurlijke oorsprong van de verschijningen van de „Vrouwe van alle Volkeren“ werd op 31 mei 2002 bevestigd door Mgr. Dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem: „Als ik al deze adviezen, getuigenissen en ontwikkelingen overzie en dit alles in gebed en theologische reflectie overweeg, dan brengt dat mij tot de vaststelling dat in de verschijningen van Amsterdam een bovennatuurlijke oorsprong gegeven is. …De devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren kan ons, naar mijn oprechte overtuiging, helpen de juiste weg in de dramatiek van onze tijd te vinden, de weg naar een nieuwe bijzondere komst van de Heilige Geest, Die alleen de grote wonden van onze tijd kan helen..“


Die eens Maria was
gebed1_resizeMomenteel wordt het gebed als volgt gebeden: “de Heilige Maagd Maria”. Toch roept dit veel vragen op. Ook Ida Peerdeman vond de zinsnede “die eens Maria was” vreemd.
Kort, helder en klaar legt de Vrouwe reeds op 2 juli 1951 uit: “‘Die eens Maria was’ betekent: vele mensen hebben Maria als Maria gekend. Nu echter wil ik, in deze nieuwe periode die aankomt, de Vrouwe van alle Volkeren zijn. Dat verstaat iedereen.”
Daarom beschrijft Maria in haar 41ste boodschap aan de hand van de H. Schrift, hoe het tot deze ‘verandering’ van de naam ‘Maria’ in de titel ‘DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN’ is gekomen. Deze verwijzing naar het evangelie moet vooral de theologen helpen.
“Zeg het volgende aan de theologen: Bij het kruisoffer kwam de Vrouwe. De Zoon zei tegen zijn Moeder: ‘Vrouwe, ziedaar uw zoon.’ De verandering kwam dus bij het kruisoffer. De Heer en Schepper koos uit alle vrouwen Mirjam of Maria om de Moeder te worden van zijn goddelijke Zoon. De Vrouwe werd zij bij het kruisoffer, de Medeverlosseres en Middelares. Dat werd door de Zoon aangekondigd terwijl Hij terugging naar de Vader. Daarom breng ik in deze tijd deze nieuwe woorden en zeg: Ik ben de Vrouwe van alle Volkeren, die eens Maria was. Zeg dit uw theologen. Deze woorden hebben voor de theologen deze betekenis.” (6-4-1952)
Terwijl de Vrouwe het gebed voorspreekt, laat Zij het mij in drukletters lezen. Dan zie ik dat het woordje ‘nu’ van ‘zend nu Uw Geest’ en het woordje ‘alle’ van ‘de Vrouwe van alle Volkeren’ onderstreept zijn. Dan zegt de Vrouwe: “‘Die eens Maria was’, dat blijft zo.”
“Zo zal het verspreid moeten worden. Aan de tekst van het voorgesproken gebed mag niets veranderd
worden.”(28 maart 1951)
Mgr. Punt heeft in de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren voorgesteld dat men in plaats van deze nieuwe zinsnede, indien men er problemen me heeft, in stilte het originele gebed kan bidden.


Goddelijk moederschap
„Ten diepste is iedere mens geroepen om mee te werken aan de verlossing door Christus, om – zoals Paulus schrijft – ‘in ons lichaam aan te vullen wat aan het lijden van Christus ontbreekt’. Al het bidden, lijden en werken van mensen wordt verlossend in de mate waarin de mens met Christus verbonden is, door zijn geloof, door zijn leven (vgl. Salvifici Doloris nr. 25 van paus Johannes Paulus II). Maria neemt daarbij een unieke plaats in: door haar goddelijk moederschap is zij op alles overtreffende wijze met Hem verenigd, van vóór zijn geboorte tot na zijn dood. Door haar onbevlekte ontvangenis is zij geschapen in de oorspronkelijke volkomenheid en vrijheid zoals God die voor de mens bedoeld had. Juist daardoor kon zij Gods liefde en verlossing namens de mensheid in vrije overgave beantwoorden. Als ‘Gezellin van de Verlosser’ was zij voorbestemd om de hele weg met Christus te gaan, tot onder het kruis (vgl. Joh. 19:26,27).


Medeverlosseres
puntje.pgIk besef dat vooral medechristenen uit de Reformatie, in al deze mariale titels vaak een verduistering zien van de uniciteit en grootheid van Christus. Deze zorg kan ik goed begrijpen. Toch denk ik dat het eerder omgekeerd is. Juist de grootheid van Maria en de vele titels die de traditie aan haar toekent, schrijft al kardinaal Newman, verwijzen naar het volstrekt unieke van het Kind dat uit haar geboren is, “Hij is de goddelijke Wijsheid, zij daarom de Zetel der Wijsheid. Hij is de oneindige Barmhartigheid, zij daarom de Moeder van Barmhartigheid…” Als je haar met de Kerkvaders wel ‘Moeder van God, nieuwe Eva, Morgenster…’ noemt, schrijft hij in dialoog met een Anglicaanse geestelijke, “hoe kun je er dan bezwaar tegen maken dat zij ook ‘Medeverlosseres’ genoemd wordt?” Het ‘mede’ betekent uiteraard niet ‘gelijk aan’, maar ‘verbonden mét’.
Al de mariale titels, ook die van Medeverlosseres, hebben een vaste plaats in de kerkelijke Traditie. We vinden ze terug bij pausen, heiligen en mystici. De huidige actie gaat evenwel een stap verder. De inzet is een vijfde mariaal dogma. Bij sommigen heeft deze oproep verwondering gewekt. Toch is een dergelijke dialoog volkomen legitiem en normaal in de kerk. Belangrijke leer-uitspraken zijn nooit anders tot stand gekomen. Bij de paus alleen ligt de uiteindelijke competentie om over de betekenis en opportuniteit hiervan te oordelen. Het gaat in deze dialoog overigens niet om theologische haarkloverij, maar om de actuele vraag wie Maria mag zijn voor onze tijd en onze wereld. Met de kardinalen en met de honderden bisschoppen, die zich hierover al eerder positief hebben uitgesproken, deel ik de inspiratie dat de Heer onze tijd bijzonder aan zijn Moeder heeft toevertrouwd. Dat het zijn wil is dat de Kerk zich in deze tijd nog meer schaart rond Maria, zoals eens de apostelen in het cenakel, om een nieuw Pinksteren over onze gewonde wereld af te smeken.


Comments are closed.