De titel

bomersIn de Boodschappen van Amsterdam verschijnt Maria onder de nieuwe titel ‘DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN’. In 1996 deden Mgr. H.J.A. Bomers, bisschop van Haarlem en zijn hulpbisschop en opvolger Mgr. J.M. Punt een Verklaring, uitgaan, waarin zij de openlijke verering van Maria onder deze titel toestonden.

Al in de eerste boodschap kondigt Maria aan: “Zij zullen mij ‘de Vrouwe’ noemen, ‘Moeder’.” (25-3-1945), maar dit was nog niet de volledige titel.
Pas toen paus Pius XII op 1 november 1950 plechtig het dogma van Maria Tenhemelopneming had afgekondigd, kwam Maria meteen in de eerstvolgende boodschap met haar nieuwe titel: “Kind, ik sta op deze wereldbol omdat ik de Vrouwe van alle Volkeren genoemd wil worden.” (16-11-1950)

Wie de boodschappen aandachtig leest, zal het opvallen dat de nieuwe titel eigenlijk Maria omvat in haar hoedanigheid van Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster. Om ons dat te laten zien gebruikt Maria haar titel, haar nieuwe naam DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN vaak in direct verband daarmee. “De Vrouwe van alle Volkeren staat midden op de wereld voor het kruis. Zij komt onder deze naam als de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster, in deze tijd.” (31-12-1951) “Mijn voeten heb ik vast op de aardbol gezet omdat de Vader en de Zoon mij in deze periode in deze wereld wil brengen als de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster.” (31-5-1951) In dezelfde boodschap zegt zij even verderop: “De Vader en de Zoon willen Maria, de Vrouwe van alle Volkeren als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster zenden in deze tijd.”


MOEDER VOOR ALLE MENSEN
Als een echte moeder verzekert zij haar vlaggen_resizekinderen, gelovig of ongelovig, zwart of blank, ontwikkeld of onontwikkeld: “Wie of wat ge ook zijt, ik mag voor u zijn: de Moeder, de Vrouwe van alle Volkeren.” (31-5-1954) En zij belooft aan alle mensen: “Ik zal troost geven. Volkeren, uw Moeder kent het leven, uw Moeder kent het verdriet, uw Moeder kent het kruis. Alles wat gij doormaakt in dit leven is een gang zoals uw Moeder, de Vrouwe van alle Volkeren, u is voorgegaan. Zij heeft deze weg u voorgemaakt.” (31-5-1955) “De Vrouwe van alle Volkeren zal komen over heel de wereld. En in die landen die mij verworpen hebben, kom ik terug als de Vrouwe van alle Volkeren, staande op de aardbol, voor het kruis; rondom de kudde van Christus. Zo wil en zal ik komen. Ik zal diegenen die mij vragen in deze vorm, als de Vrouwe van alle Volkeren, verhoren zoals de Zoon wil.” (20-9-1951)


ZIJ OVERWINT SATAN
slang2_resizeIn een tijd waarin satan op velerlei wijze de vorst van deze wereld is, belooft de Vrouwe haar overwinning: “De krachten der hel zullen losbreken. Zij zullen echter de Vrouwe van alle Volkeren niet verslaan.” (3-12-1953) “Nog is satan niet verdreven. De Vrouwe van alle Volkeren mag nu komen om satan te verdrijven. Zij komt verkondigen de Heilige Geest.” (31-5-1955) “Hoe erg satan regeert, weet God alleen. Hij zendt nu tot u, tot alle volkeren, zijn Moeder, de Vrouwe van alle Volkeren. Zij zal, zoals voorzegd is, satan verslaan. Zij zal haar voeten zetten op de kop van satan.” (31-5-1955)


VREDE EN REDDING
metoorjpg_resizeUit liefde geeft Maria ons zelfs bewijzen dat zij werkelijk de Vrouwe van alle Volkeren is. Daarom voorzegt zij:
“Het teken van de Vrouwe van alle Volkeren zal later gezien worden over heel de wereld. Laten zij dit goed begrijpen! Valse machten zullen vallen. … Nogmaals zeg ik: de Vrouwe van alle Volkeren mag en zal de Genade, Verlossing en Vrede brengen.” (17-2-1952)
En een goed jaar later zegt zij: “Ik heb gezegd, om te bewijzen dat ik de Vrouwe van alle Volkeren ben: grote machten zullen vallen; politiek-economische strijd zal komen; denkt om de valse profeten; let op de meteoren; er zullen rampen komen; er zullen natuurrampen komen; wij staan voor grote beslissingen; wij staan voor zware druk. … Zij zal onder deze titel de wereld redden.” (20-3-1953)
“Ik wil de Vrouwe van alle Volkeren zijn. Ik zal en mag allen die mij vragen Genade, Verlossing en Vrede uitdelen. Ik beloof dat vandaag.” (15-8-1951)
“De Vrouwe van alle Volkeren zal de wereld vrede mogen brengen.” (11-10-1953)
Ja, zij is als de Vrouwe van alle Volkeren door haar Heer en Schepper gezonden om “onder deze titel en door dit gebed de wereld te mogen verlossen van een grote wereldcatastrofe.” (10-5-1953) Daartoe moeten echter de Kerk en de volkeren in vereniging “Maria onder haar nieuwe titel vragen en bidden haar gebed, om daardoor de verwording, rampen en oorlog afgewend te krijgen uit deze wereld” (11-10-1953) en om de weg te bereiden voor het beslissende, laatste mariale dogma, dat in de titel DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN is samengevat en onder deze titel afgekondigd zal worden.


GETUIGENIS
Bisschop John B. Thakur S.J. uit India gaf tijdens de 3de Internationale Gebedsdag van de Vrouwe van alle Volkeren in 1999 een mooi getuigenis over de titel ‘DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN’, waaruit nu een gedeelte volgt:
india_kids_resize“De Kerk van India is bekend om haar bijdrage aan goed onderwijs in ons land en veel jongeren willen graag tot onze instellingen toegelaten worden. Het percentage christenen in India is maar ongeveer 2,5 %. Vandaar dat op onze scholen 92 tot 98% van de leerlingen bestaat uit hindoes, moslims, parsi’s enz. Ze voelen zich vrij om te gaan bidden in de kapel, als die er is op het terrein van de school, en gaan dan natuurlijk ook naar het Mariabeeld, dat altijd op een prominente plaats aanwezig is. Eens zat een groep jonge hindoe-meisjes geknield voor het Mariabeeld op een van onze scholen en ze baden vol eerbied. Toen ze klaar waren met bidden, lazen ze vol verbazing wat er op de piëdestal van het beeld geschreven stond: ‘Maria, Moeder der christenen, bid voor ons’. Ze begrepen hier niets van; daarom gingen ze naar het schoolhoofd en vroegen: ‘Waarom staat er onder het Mariabeeld eigenlijk Maria, Moeder der christenen, bid voor ons? Maria is toch niet alleen de Moeder van de christenen, maar van ons allemaal. We houden van haar, respecteren haar en bidden tot haar.’
Zie daar, tot de Vrouwe van alle Volkeren verklaard door de mond van onschuldige kinderen! En zo is het precies. Zij is de Moeder van alle Volkeren!”

Comments are closed.